तपाईलाई क्यानडामा नेपाली बोल्ने कानुन व्यवसायी वा पारालिगलसँग सम्पर्क गर्नुपर्ने छ ?सम्पर्क गर्नुहोस् ।

NRNA क्यानडा विशेष

शेयर गर्नु होस ।


https://karkeelaw.ca

Karkee Law Firm

Professional Corporation

Address:

Tel.: (647) 352- 7709
Fax: (647) 317- 3755
777 Warden Ave. Suite 206
Scarborough, ON M1L 4C3
Email: info@karkeelaw.ca
ramesh@karkeelaw.ca
Website: www.karkeelaw.ca